بدون دروغ ; ۱۰۰ درصد حقیقت

بعد از ۱۲سال خاموشی تحت نظام فاسد، اخبار سلام بر میگردد.
به دنبال موفقیت ما و درخواست گسترده مردم، روزنامه سلام به زودی باز چاپ میشود و در سراسر کشور پخش میشود.

نظام فاسد سعی میکند باز صدای ما را خاموش کند ولی موفق نخواهد شد. سلام تا ابد حقیقت و صدای مردم راپخش خواهد کرد. ممنون از هزاران مخاطب ما. شما میتوانید نشریه سوم ما را در خیابانها و کانال های مجازی ما پیدا کنید.

صدای مردم بلند تر از فساد مملکت است.
سلام، رویداد های مهم کشورمان را منتشر خواهد کرد.